Algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Pyramid4 BV gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte
Offertes zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Pyramid4 een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nader mondelinge afspraken en bedingen binden Pyramid4 eerst nadat deze schriftelijk door Pyramid4 zijn bevestigd.

1.4 Meerdere Opdrachtgevers
Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Pyramid4 wenst te verstrekken, dient hij Pyramid4, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen. 

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren opdracht
Pyramid4 zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Pyramid4 de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens e.d.
De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Pyramid4 mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke bruikbare gegevens of materialen.

2.3 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Pyramid4, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de Opdrachtgever op verzoek van Pyramid4 zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.4 Termijn van levering
Een door Pyramid4 opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Pyramid4 is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.5 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Pyramid4.

2.6 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de Opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Pyramid4 te worden meegedeeld. 

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten​​​​​​​
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en het auteursrecht- toe aan Pyramid4. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Pyramid4 daartoe bevoegd.

​​​​​​​3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.​​​​​​​

3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Pyramid4 te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen, zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Pyramid4 openbaar te maken of te verveelvoudigen.​​​​​​​

3.4 Eigendom bij Pyramid4
Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Pyramid4 tot stand gebrachte ontwerpen, webpagina's, code en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle intellectuele eigendomsrechten eigendom van Pyramid4. De Opdrachtgever kan, tenzij anders overeengekomen, in geen geval jegens Pyramid4 aanspraak maken op afgifte of levering van de door Pyramid4 ontworpen/gebruikte digitale bronbestanden.

Artikel 4. Gebruik en licentie​​​​​​​
4.1 Het gebruik
Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Pyramid4, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de website of het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming en maximale aantallen. Zijn er over de bestemming of aantallen geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de website of het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Pyramid4 bekend te zijn gemaakt.​​​​​​​

4.2 Ruimer gebruik
De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Pyramid4 niet gerechtigd de website of het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.​​​​​​​

4.3 Wijzigingen
Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Pyramid4, veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen of in de code van de webpagina's aan te brengen of te laten aanbrengen.​​​​​​​

4.4 Eigen promotie
Pyramid4 heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Opdrachtgever draagt de zorg om Pyramid4 tijdig en aantoonbaar te informeren van haar belangen om (vroegtijdige) publiciteit of promotie te voorkomen.

Artikel 5. Honorarium
​​​​​​​5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Pyramid4 voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.​​​​​​​

5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien Pyramid4 door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke, door Pyramid4 gehanteerde honorariumtarieven.​​​​​​​

5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Opdrachtgever, heeft Pyramid4 na een opgave van de Opdrachtgever het recht de administratie van de Opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo'n controle blijkt dat de opgave van de Opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de Opdrachtgever komen. 

Artikel 6. Betaling​​​​​​​
6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaatst te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op rekening NL20 KNAB 0258 6248 25. Indien na het verstrijken van deze termijn door Pyramid4 nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Pyramid4 gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,- euro.​​​​​​​

6.2 Periodieke betalingen
Pyramid4 heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.​​​​​​​

6.3 Geen korting of compensatie
De Opdrachtgever verricht de aan Pyramid4 verschuldigde betalingen, tenzij anders overeengekomen, zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Pyramid4 heeft verstrekt.​​​​​​​

6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is. 

Artikel 7. Garanties en vrijwaringen
​​​​​​​7.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De Opdrachtgever vrijwaart Pyramid4 of door Pyramid4 bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.​​​​​​​

7.2 Verstrekte materialen en gegevens
De Opdrachtgever vrijwaart Pyramid4 voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7.3 Websites 
​​​​​​​Pyramid4 draagt voor websites de zorg dat alle pagina's correct worden weergegeven in de meest populaire browsers. Pyramid4 is echter niet verantwoordelijk voor afwijkingen of verschillen tussen de verschillende browsers. Pyramid4 garandeert op generlei wijze dat het ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst
​​​​​​​8.1 Opzegging overeenkomst door Opdrachtgever
Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.​​​​​​​

8.2 Ontbinding overeenkomst door Pyramid4
Indien de overeenkomst door Pyramid4 wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dient laatstgenoemde het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan Pyramid4 redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen.​​​​​​​

8.3 Faillissement
Zowel Pyramid4 als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.​​​​​​​

8.4 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.​​​​​​

8.5 Duur overeenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Pyramid4 bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste één maand. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
​​​​​​​9.1 Aansprakelijkheid
Pyramid4 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 
• Fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld. 
• Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 
• Fouten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden. 
• Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. 
• Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. 
• Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest. 
• Taalkundige, tekstuele/of grammaticale fouten.
• Kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van het origineel of ten opzichte van elders/in combinatie besteld drukwerk of herdrukken. 
• De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken/aanpassen van de geleverde html teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver. 
• Het ontbreken van voldoende ruimte op de webserver van de Opdrachtgever om de door Pyramid4 geleverde website te kunnen plaatsen/redelijk te kunnen onderhouden.​​​​​​​

9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Pyramid4 of de bedrijfsleiding van Pyramid4, is de aansprakelijkheid van Pyramid4 voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan 500,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.​​​​​​​

9.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.​​​​​​​

9.4 Kopieën materialen
De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, kan Pyramid4 niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.​​​​​​​

9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Pyramid4 jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10. Overige bepalingen
​​​​​​​10.1 Overdracht aan derden
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Pyramid4 gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.​​​​​​

10.2 Vertrouwelijkheid
Opdrachtgever en Pyramid4 zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.​​​​​​​

10.3 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Pyramid4 en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing

Pyramid4 is hét allround ontwerp- en reclamebureau. We zijn de efficiënte centrale schakel voor identiteit, huisstijl, promotie en grafische vormgeving, zowel off- als online. Onze jarenlange ervaring zorgt dat wij hét vertrouwde adres zijn voor iedereen.

BEL MIJ

Voor meer informatie of maatwerk mogelijkheden bellen wij u graag.

Versturen
Contact

Pyramid4 BV
3315 NH Dordrecht


Telefoon    078 - 2070 238
E-mail        ​info@pyramid4.nl
Website     www.pyramid4.nl


KvK               74054635 
BTWnr.       NL0057168417
Bankrek.    NL20KNAB0258624825